Les Promotions

les-promotions                                              Tarif                            Promotion

Champagne Nicolo Paradis brut :               18,00 euros                         16,00 euros

 

Chardonnay Olivier Morin à Chitry :              8.50 euros                           7.65 euros